Inntaksreglement2024-02-11T13:17:11+00:00

INNTAKSREGLEMENT FOR BUEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Vedtatt i skolens styre 30.10.18

1. INNTAKSOMRÅDE
Buen barne- og ungdomsskole har hele landet som inntaksområde. Elever ved Buen barne- og
ungdomsskole oppfyller sin plikt til grunnskoleopplæring etter friskoleloven § 3-2. Buen
barne- og ungdomsskole skal stå åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige
skoler, jf friskoleloven § 3-1.

2. INNTAKSPERIODE
Skolen tar imot søknader gjennom hele året, men stenger inntaket for høsten 1. oktober i alle
klasser bortsett fra 1. trinn. Etter 1. april er inntaket igjen åpnet dersom det er plass. 10. trinn
lukkes etter 1. oktober, og har ikke inntak på våren.

Elever som tilhører punkt 1-4 under avgrensninger, kan likevel få plass etter inntaket er
stengt, dersom det er ledige plasser.

Elever som tas ut av skolen fordi foreldre skal arbeide eller studere et annet sted, så familien
for en periode må flytte, har rett på å få igjen skoleplassen sin når familien kommer tilbake.
Inntaket er kun gyldig etter at skriftlig tilbud om plass er gitt til foreldrene, og etter at skolen
har mottatt skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte om at de har tatt imot plassen.

3. AVGRENSNINGER
Dersom søkere må avvises på grunn av oversøking, vil elever tas inn etter følgende prioritet:

  1. Barn med søsken på skolen.
  2. Barn av ansatte ved skolen.
  3. Barn som vil bytte skole på grunn av flytting.
  4. Barn til medlemmer i Østfoldkirken
  5. Loddtrekning.

4. OPPSIGELSESTID
Foresattes oppsigelsestid for en elevplass er 3 måneder fra skolen har mottatt skriftlig beskjed
om dette. Gjeldende fra 1. i påfølgende måned.

5. KLAGE
Ved avgjørelser etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Vedtak om tildeling av
elevplass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Fylkesmannen i Østfold er klageinstans.