Inntaksreglement2024-05-16T07:31:09+00:00

INNTAKSREGLEMENT FOR BUEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Vedtatt i skolens styre 07.05.2024

INNTAKSOMRÅDE

Buen barne- og ungdomsskole har hele landet som inntaksområde. Elever ved Buen barne- og ungdomsskole oppfyller sin plikt til grunnskoleopplæring etter privatskoleloven §3-2. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlig skole, jf. privatskoleloven § 3-1.

INNTAKSPERIODE

Skolen tar imot søknader gjennom hele året, men stenger for inntaket for høsten 1.oktober i alle trinn, med unntak av 1.trinn. Etter 1. april er inntaket igjen åpent dersom det er plass. 10.trinn lukkes etter 1.oktober og har ikke inntak på våren.

Elever som tilhører punkt 1-4 under avgrensninger, kan likevel få plass etter inntaket er stengt, dersom det er ledige plasser.

Elever som tas ut av skolen fordi foreldre skal arbeide eller studere et annet sted, så familien for en periode må flytte, har rett på å få igjen skoleplassen sin når familien kommer tilbake. Inntaket er kun gyldig etter at skriftlig tilbud om plass er gitt foreldrene, og etter at skolen har mottatt skriftlig bekreftelse fra foreldre/ foresatte om at de har tatt imot plassen.

Maks elevtall i en klasse er inntil 17 elever per trinn, hvis ikke annet er fastsatt av skolestyret. Skolestyret kan fatte vedtak om å endre maks elevtall i en klasse.

Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn på det enkelte trinn, vil de elevene som ikke får plass, bli satt på venteliste i prioritert rekkefølge, se under avgrensninger.

AVGRENSNINGER

Dersom flere søkere er på venteliste grunnet at en klasse er full (maks elevtall i en klasse), vil elever tas inn etter følgende prioritet, hvis det blir ledig plass tilgjengelig:

  1. Barn med søsken på skolen
  2. Barn av ansatte ved skolen
  3. Barn som vil bytte skole på grunn av flytting fra annen kommune
  4. Barn til medlemmer i Østfoldkirken
  5. Loddtrekning

SKOLEPENGER

Det betales ikke skolepenger for barna i 1-4. klasse.

For barn i 5-10. klasse betales det i 11 måneder per skoleår. Juli er betalingsfri. Satsene indeksreguleres hver januar. Vi henviser til satsene under «om skolen» på vår nettside.

OPPSIGELSESTID

Foresattes oppsigelsestid for en elevplass er 30 dager. Oppsigelsestiden starter å løpe fra den 1. i påfølgende måned etter at skolen har mottatt skriftlig beskjed om dette.

KLAGE

Ved avgjørelser etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Vedtak om tildeling av elevplass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Statsforvalteren i Østfold er klageinstans.